0

Add le megrendelésed legkésőbb 12 óráig és ha szeretnéd, még aznap kiszállítjuk! Egyedi megrendelés esetén hívj minket a 0630/4122241-es számon, vagy küldj emailt az info@attilanemethflorist.com e-mail címre.

Vásárlási szerződés

VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

A www.localhost/an áruházában (localhost/an) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére.

1. Általános rendelkezések

A www.localhost/an áruház (a továbbiakban: localhost/an) az Ad Novas Kft. (1016 Bp., Hegyalja út 5. IV. em. 18. sz.; adószám: 12625985-2-41) interneten elérhető termékkatalógusa, amely az localhost/an által forgalmazott használt cikkeket, képzőművészeti alkotásokat kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az localhost/an és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést az localhost/an írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. Az localhost/an kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés az Ad Novas Kft. (1016 Bp., Hegyalja út 5. IV. em. 18. sz.; adószám: 12625985-2-41), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Az Ad Novas Kft. csak az localhost/an oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és az localhost/an ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Az localhost/an a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak és termékinformáció

Az localhost/an oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A web áruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni. A megrendelő az eltérő tulajdonságú terméket nem köteles átvenni. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak. Az localhost/an a webáruházban bizonyos termékeihez kapcsolva illetve önmagában is – alkoholt tartalmazó – csendes és habzó bort értékesít, melynek tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék oldalán lehet megismerni.

4. Barion fizetés

Az előfizetői igény elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A Hirdető az előfizetési igény Weboldalon történő jelzése esetén, automatikusan átirányításra kerül a Barion oldalára az előfizetés díjának kiegyenlítése érdekében. 

5. Az localhost/an felelősségvállalása

A webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház vásárlási információk menüpontjában olvashatók. Az localhost/an vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Az localhost/an elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a SZEK.org etikai kódexét, amely elérhető a www.SZEK.org oldalon:

(http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf)

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

6. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az localhost/an számára.

7. Fogyasztók korlátozása

Az localhost/an kizárólag 18 éven felüli személyek részére értékesít alkoholtartalmú termékeket (csendes és habzó bor). A megrendelő erről az ÁSZF elfogadásával is nyilatkozik. Az ezen webshopban megvásárolt termékek harmadik személy részére történő forgalmazását, tovább értékesítését az localhost/an kizárja. A webáruházunkban leadott rendelések kiskereskedelmi rendelésnek minősülnek, így az általunk kiállított számla továbbértékesítésre nem alkalmas.

8. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. Az localhost/an rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

9. Vásárlástól való elállás

A távollevők között kötött szerződésre vonatkozó szabályok a szerződés tájékoztató mellékletét képezik.

10. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatti webes felületen, vagy az info@attilanemethflorist.com e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2020. június 4.